Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta

BEE4R lab

Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava

Slovenská republika

 

Miestnosť: 5C02 (5. poschodie v bloku C v budove V1)

E-mail: