Zuzana Brokešová

Zuzana Brokešová je odborným asistentom na Katedre poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vo svojom výskume sa zaoberá otázkami spojenými s experimentálnou ekonómiou najmä s využitím tejto metódy pre pochopenie rozhodovania sa jednotlivcov za rizika a neistoty. Zuzana je spoluautorom troch monografií a niekoľkých výskumných prác publikovaných na slovenských i zahraničných časopisoch. Viaceré publikácie získali ocenenia (cena Economicus Nadácie VÚB za najlepšiu zahraničnú publikáciu mladých vedeckých pracovníkov za článok: Experimenting with purchase history based price discrimination, Cena rektora EU v Bratislave). Zúčastnila sa tiež niekoľkých slovenských a medzinárodných konferencií a navštívila viacero zahraničných univerzít (MGSM, Jönköping University, University of Alaska Anchorage, University of Arkansas, University of Strasbourg, University of Hohenheim, University de Pablo de Olavide).

atej Lorko

Matej Lorko vyštudoval behaviorálnu a experimentálnu ekonómiu na Macquarie Graduate School of Management v Sydney. Na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobí v rámci programu Career Integration Fellowship, ktorý zastrešuje pražský inštitút CERGE-EI. Vo svojom výskume aplikuje svoje dlhoročné skúsenosti z riadenia projektov pre U.S. Steel, Košice, ale aj z každodenného života. Rád premýšľa o tom, ako funguje svet a prečo ľudia robia to, čo robia. Tiež rád pochybuje o status quo, experimentuje a navrhuje, ako fungovať lepšie. Svoje myšlienky a nápady zdieľa na svojom blogu www.lorko.sk a tiež na prednáškach, diskusiách a workshopoch pre podniky, ale aj pre širokú verejnosť.

Tomáš Ondruška

Tomáš Ondruška je odborným asistentom na Katedre poisťovníctva a prodekanom pre styk s verejnosťou a medzinárodnými vzťahmi na NHF EU v Bratislave. Vo svojom výskume sa zaoberá témou spotrebiteľského správania na poistnom trhu, ktorej sa začal venovať už počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a pobytu v zahraničí na univerzitách v USA, Thajsku, Južnej Afrike, Albánsku a ďalších. Skúsenosti získal aj v poisťovníctve ako zaisťovací špecialista. V súčasnosti vyučuje kurzy riadenia rizík, poistenia a zaistenia.

Peliova upr

Jana Péliová sa na Katedre financií NHF EU v Bratislave zaoberá experimentálnou ekonómiou Doktorandské štúdium úspešne ukončila v odbore Financie na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 2008 a v roku 2015 sa v tomto odbore habilitovala prednáškou na tému: Správanie sa ekonomických subjektov v podmienkach limitovanej straty – experimentálny prístup. Absolvovala ročný študijný pobyt v rámci štipendijného programu L. Kirklanda na Jagelonskej univerzite v Krakove ukončený obhajobou diplomovej práce. Publikovala vo viacerých recenzovaných vedeckých časopisoch s vysokým impakt faktorom (International Journal of Industrial Organization – A v rankingu ABDC, Journal of Economics Psychology - A v rankingu ABDC, Ekonomický časopis, International Journal of Sustainable Economy). Výsledky svojho výskumu prezentovala na viacerých vedeckých konferenciách v Európe i v USA. Absolvovala viacero seminárov a workshopov zameraných na využívanie experimentálnej metódy pri skúmaní ekonomických problémov (pod vedením J. Coxa a B. Wilsona). V roku 2012 uskutočnila výskumný pobyt ako Fulbright Scholar v Economic Science Institute, Chapmanovej univerzity u profesora Vernona Smitha, nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu v oblasti experimentálnych metód. V roku 2015 získala so spoluautormi cenu Economicus nadácie VÚB za najlepšiu zahraničnú publikáciu mladých vedeckých pracovníkov za článok: Experimenting with purchase history based price discrimination.

Maroš Servátka

Maroš Servátka je hosťujúcim profesorom na Katedre financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, profesorom ekonómie na Macquarie Graduate School of Management a zakladajúcim riaditeľom MGSM Vernon L. Smith Experimental Economics Laboratory. Magisterský titul z kvantitatívnych metód získal na Warsaw School of Economics a doktorát z ekonómie na University of Arizona. Pôsobil na postdoktorandskej pozícii na University of Mannheim a ako docent na University of Canterbury, kde pôsobil aj ako riaditeľ New Zealand Experimental Economics Laboratory. Pracoval na hosťujúcich pozíciách na University of Chicago Booth School of Business, Weatherhead School of Management na Case Western Reserve University a College of Business and Public Policy na University of Alaska Anchorage. Maroš je zakladateľom a bývalým prezidentom Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Pôsobí v redakčnej rade časopisu Journal of Behavioral and Experimental Economics. Je držiteľom ocenenia Ronald Coase Institute Outstanding Alumni Award za rok 2019.
Maroš má skúsenosti s poradenstvom v oblasti priemyslu, vlády a neziskových organizácií v oblasti behaviorálnych prístupov a riešení. Pracoval v oblasti pomoci neziskovým organizáciám pri získavaní finančných prostriedkov z dobročinnosti, poskytoval praktické odporúčania podnikom v súvislosti s obchodnou stratégiou, službami zákazníkom alebo plánovaním projektov. Poskytoval poradenstvo vládnym agentúram v záležitostiach týkajúcich sa efektívneho plnenia rozpočtu, skúmal porovnávacie algoritmy využívané burzami cenných papierov, riadiace štruktúry firiem a správanie zamestnancov pri poskytovaní manažérskych odporúčaní. Učí študentov MBA, aby vo svojich spoločnostiach experimentovali, aby zistili, čo funguje, ale aj čo nie.

Veronika Šišková

Veronika Šišková je interným doktorandom na katedre Financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Výskum zameriava na analýzu prijímaných rozhodnutí v meniacich sa ekonomických podmienkach a ich vplyv na kognitívne schopnosti človeka.
Veronika je absolventkou študijného programu Daňovníctvo a Daňové poradenstvo. V diplomovej práci sa zaoberala experimentálnym skúmaním vzájomnej solidarity a jej vplyvom na celkový blahobyt spoločnosti. Za prácu získala vyznamenanie a bola nominovaná na ocenenie v súťaži Tax Advisors Award 2019.

Silvester van Koten

Silvester van Koten je ekonóm špecializujúci sa na ekonomické experimenty a energetickú ekonómiu, so zvláštnym záujmom o ekonómiu regulácie, dizajn trhu a energetických trhov. Doktorát získal na CERGE-EI v roku 2009. Silvester je držiteľom magisterského titulu v psychológii na Utrecht University. V súčasnosti je docentom na Katedre ekonómie na VŠE v Prahe, senior výskumník na CERGE-EI v Prahe a hosťujúcim profesorom na New Economic School in Moscow.
V súčasnom výskume Silvester hodnotí vplyv štruktúry spotových trhových cien na forwardovú prémiu na trhoch s elektrinou a efektívnosť samoregulačných organizácií s využitím teórie aj ekonomických experimentov. V predchádzajúcom výskume analyzoval účinky transparentnejších finančných trhov na hospodársku súťaž a ceny na trhoch s elektrickou energiou v EÚ, pričom využíval aj ekonomické experimenty. Publikoval v časopisoch ako Energy Economics, Energy Policy, European Economic Review a European Journal of Law & Economics.